Direct naar paginainhoud

Om de bereikbaarheid binnen Almere op peil te houden zijn moet het auto -, OV- en fietsnetwerk behoorlijk worden aangepast en uitgebreid. De uitvoering van deze werkzaamheden vergt een investering van ongeveer 230 miljoen euro. Dit blijkt uit de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA).

Lokale infrastructuur

De Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere heeft in kaart gebracht wat er – sober en doelmatig - noodzakelijk is om de interne bereikbaarheid van de stad Almere op peil te houden om Almere 2.0 mogelijk te maken. Dat heeft geleid tot de samenstelling van een pakket van maatregelen dat varieert van het aanpassen van verbindingen onder de A6, uitbreiding van de provinciale wegen in Almere tot een betere benutting van het lokale wegennet. Uitgegaan wordt van het verder uitbreiden van het unieke gescheiden verkeerssysteem van Almere (vrije busbanen) in de nieuwe gebieden en het aanleggen van goede fietsinfrastructuur.

Convenant

In januari 2012 ondertekenden Gedeputeerde Jaap Lodders, minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, en wethouder Adri Duivesteijn een convenant over de bereikbaarheid van Almere. In dat convenant maakten zij afspraken over de investeringen van 142,5 miljoen die hiervoor nodig zijn. Ieder draagt 47,5 miljoen euro bij.

In de komende vijf jaar gaat het daarbij om aanpassing van de onderdoorgangen onder de A6 tot aan de Weerwaterzone, het verbreden van de Waterlandseweg naar 2x2 rijstroken, aanpassing infrastructuur van Almere Hout-Noord inclusief een ontsluitingsweg naar de Vogelweg, uitbreiding van de Hogering naar 2x3 rijstroken tot aan de Hollandsedreef.