Direct naar paginainhoud

Almere Pampus richt zich op het IJmeer en Amsterdam

In de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer is in 2013 de ontwikkeling van de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam als volgt beschreven;

Almere ontwikkelt zich tot een primair westelijk georiënteerde stad met 60.000 nieuwe woningen - voor zowel Almere zelf, de overige delen van de Metropoolregio Amsterdam als de Utrechtse regio - en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Een diverse stedelijke omgeving wordt ontwikkeld met onder andere (hoog)stedelijke, landelijke en suburbane woonmilieus, die complementair zijn aan de al aanwezige woonmilieus in Almere en de regio.

In het toekomstperspectief is de stad Almere inclusief de nieuwe woninglocaties goed bereikbaar. Het toekomstige Almere wordt verdergaand verankerd in het stedelijk regionaal netwerk. Gekoppeld aan de ontwikkeling van Almere Pampus is de IJmeerverbinding is hierbij de stip op de horizon.

In het westen van Almere wordt binnendijks het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Het krijgt een metropolitaan karakter, mede door het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange kustlijn. Almere Pampus is met de IJmeerlijn uitstekend verbonden met het centrum van Almere en met het centrum van de Metropoolregio; het wordt het verbindend stadsdeel tussen Amsterdam en Almere. Dit biedt mogelijkheden voor bebouwing in hoge dichtheden en voor bijzondere werkmilieus. Hiermee krijgt het een stedelijkheid die geheel nieuw is voor Almere. Almere Pampus krijgt door de ligging aan het IJmeer een maritiem karakter met een metropolitaanse allure. Over de IJmeerlijn en de ontwikkeling van Almere Pampus is nog geen definitief besluit genomen.