Direct naar paginainhoud

Energy on Upcycling

 

In lijn met de landelijke ambitie van Nederland om circulair te zijn in 2050, wil Almere als organisator van de Floriade in 2022 uitgroeien tot een afvalloze en energie-neutrale stad. Afval is een waardevolle grondstof voor de producten van morgen. Almere wil als groenste en gezondste stad niet alleen afvalloos zijn, maar reststromen door upcycling waardevol maken en gebruiken om er nieuwe grondstoffen en producten van te maken. Dat doen we samen met bedrijven, overheden en andere belanghebbenden. Zo wordt Almere een stad waar zoveel mogelijk afval wordt gebruikt als grondstof. Dat doen we om een einde te maken aan onze ‘weggooi-’ en ‘vervuil-’ economie en te stoppen roofbouw te plegen op onze aarde. Bovendien levert de circulaire economie op allerlei manieren winst op: door meer grondstofzekerheid te geven, innovatieve kansen te bieden aan ondernemers, en meer werkgelegenheid te creëren. Zo is upcycling goed voor mens en omgeving.

Nederland circulair
Nederland wil in 2050 circulair zijn. Onze samenleving draait op wat de aarde ons geeft: we gebruiken de grondstoffen voor voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Die behoefte aan grondstoffen neemt alleen maar toe. In 2050 zijn er naar verwachting ruim negen miljard mensen die voldoende voedsel en water nodig hebben en in welvaart willen leven. Om dat mogelijk te maken, moeten we in actie komen. Het is tijd voor de circulaire economie. Almere speelt hierin een sleutelrol en draagt bij aan de actie-agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarom hebben we met de rijksoverheid en vijf steden de Citydeal Circulaire stad gesloten.

Almere 2.0 en Growing green cities
Almere groeit. Maar groeien alleen is niet voldoende. Almere wil een toekomstbestendige, groene en aantrekkelijke stad zijn met een prettig leefklimaat. Nu en in de toekomst. Door de groei en verstedelijking van Almere ontstaan vraagstukken op gebied van voedsel, gezondheid, biodiversiteit, en grond- en brandstoffen. Almere wil zich ontwikkelen naar een stad die  schone energie produceert, uitnodigt tot bewegen en een gezonde levensstijl, afval omzet in grondstof, gezond voedsel en water produceert, circulaire kringlopen stimuleert en rijk is aan planten, dieren en groen. Daarom groeit Almere onder het motto ‘Growing Green’: sociaal, economisch en ecologisch, met ruimte voor experimenten. In Almere worden op al deze gebieden oplossingen ontwikkeld, die we toepassen in de eigen stad. Dat laat Almere de wereld zien in de wereldtuinbouwexpo de Floriade in 2022.
Onder de noemer ‘Almere 2.0’ werkt Almere samen met de provincie Flevoland en het Rijk aan de stedelijke ontwikkeling van Almere om bestaande kwaliteiten te versterken en om de stad verder te ontwikkelen als een groene, duurzame en levendige stad.

Living Lab
In Almere kennen we een traditie van nieuw en anders. Experimenteren, pionieren, het zit in het dna van deze stad. Almere heeft een ondernemende bevolking en samen werken we actief aan oplossingen rond afval en hergebruik. De uitdaging om te verdubbelen biedt een ultieme kans een ‘Living Lab’ te zijn, een testgebied voor het continu ontwerpen en verbeteren van de stad van morgen. Dat doen we voor de stad zelf, voor Nederland én de rest van de wereld. Door de innovatieve kracht uit de stad en daarbuiten te bundelen en te richten op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals circulair gebruik van grondstoffen, besparen we kosten, stimuleren we lokale bedrijvigheid en werken we samen aan een economisch sterker, groener en gezonder Almere.

Co-creatie met ondernemers
Almere nodigt ondernemers uit om mee te doen aan co-creatieprojecten rond upcycling. Om samen te experimenteren in  het regelluwe Citylab stedelijke grondstoffen, om innovatieve oplossingen te vinden voor de reststromen van de stad, om deel uit te maken van het Grondstoffencollectief en het Upcylecentrum en ter plekke van grondstoffen nieuwe producten te maken, en om mee te denken over hoe wij de voedselverspilling in de stad kunnen terugdringen. Almere geeft ondernemers kansen en sluit aan op wat ondernemers nodig hebben. Het resultaat is nieuwe economische bedrijvigheid in de stad en de regio.

Het kán in Almere. In verschillende projecten werken we aan initiatieven rond circulaire economie, zoals het transitieprogramma stedelijke grondstoffen, het UpcycleCentrum, Stad zonder gas, de competitie Upcycle city en Opwaarderen reststromen.